Terms & Conditions

CIRMCA’s Terms & Conditions are provided in Dutch and in English. You could also download the Terms & Conditions. The download button is located at the end of the text of either the Dutch or English version.

 

Algemene Voorwaarden voor Advies- en Consultancydiensten

Versie februari 2024

Deze algemene voorwaarden (“Overeenkomst”) regelen de verstrekking van advies- en consultancydiensten op het gebied van compliance en risk management (de “Diensten”) door CIRMCA, een eenmanszaak geregistreerd in Nederland onder KvK-nr. 65666925, (“Adviseur”), aan de klant (“Klant”) die de Diensten afneemt.

 

 1. Omvang van de Diensten

1.1 De Adviseur stemt ermee in om de Diensten te verstrekken zoals beschreven in het voorstel of de opdrachtbevestiging die aan de Klant wordt verstrekt.

1.2 De Diensten kunnen advies, aanbevelingen, strategische planning, analyse en andere gerelateerde activiteiten omvatten, zoals overeengekomen door beide partijen.

 

 1. Verplichtingen van de Adviseur

2.1 De Adviseur zal de Diensten naar behoren, met zorg en vakbekwaamheid uitvoeren, waarbij zij hun professionele expertise en ervaring zullen toepassen.

2.2 De Adviseur zal de vertrouwelijkheid van alle door de Klant verstrekte informatie handhaven, behalve waar dit door de wet vereist is of door de Klant is geautoriseerd.

2.3 De Adviseur zal de Diensten voltooien binnen de overeengekomen termijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Verplichtingen van de Klant

3.1 De Klant zal samenwerken met de Adviseur en nauwkeurige en volledige informatie verstrekken die nodig is voor de uitvoering van de Diensten.

3.2 De Klant zal de Adviseur de overeengekomen vergoedingen tijdig betalen, zoals uiteengezet in het voorstel of de opdrachtbevestiging.

3.3 De Klant erkent dat het advies van de Adviseur is gebaseerd op de informatie verstrekt door de Klant, en dat de Adviseur niet verantwoordelijk is voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie.

 

 1. Vergoedingen en Betalingsvoorwaarden

4.1 De Klant zal de Adviseur de overeengekomen vergoedingen voor de Diensten betalen, zoals uiteengezet in het voorstel of de opdrachtbevestiging.

4.2 Betalingsvoorwaarden zullen worden gespecificeerd in het voorstel of de opdrachtbevestiging, en tenzij anders overeengekomen, zijn facturen verschuldigd binnen 14 dagen na de factuurdatum.

4.3 Bij te late betaling kan rente in rekening worden gebracht, en de Klant is verantwoordelijk voor eventuele redelijke kosten die de Adviseur maakt bij het innen van achterstallige betalingen.

 

 1. Intellectueel Eigendom

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de door de Adviseur verstrekte Diensten blijven eigendom van de Adviseur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.2 De Klant mag de leveringen van de Adviseur uitsluitend gebruiken voor interne zakelijke doeleinden en mag de leveringen niet reproduceren, verspreiden of openbaar maken aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Adviseur.

5.3 In geval van een schending van Artikel 5.2 door de Klant, is de Klant verplicht om een boete van € 25.000 te betalen aan de Adviseur, bovenop andere beschikbare rechtsmiddelen voor de Adviseur onder de toepasselijke wetgeving.

 

 1. Aansprakelijkheidsbeperking

6.1 De aansprakelijkheid van de Adviseur voor eventuele claims voortvloeiend uit de verstrekte Diensten is beperkt tot de vergoedingen die door de Klant zijn betaald voor die specifieke Diensten.

6.2 De Adviseur is niet aansprakelijk voor indirecte, gevolg- of incidentele schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving of bedrijfsonderbreking.

 

 1. Beëindiging

7.1 Beide partijen kunnen deze Overeenkomst met schriftelijke kennisgeving beëindigen indien de andere partij een wezenlijke schending van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst begaat.

7.2 In geval van beëindiging zal de Klant de Adviseur betalen voor alle tot aan de beëindigingsdatum uitgevoerde Diensten.

 

 1. Aanbiedingen

8.1 Alle aanbiedingen of voorstellen die door de Adviseur aan de Klant worden verstrekt, zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen vanaf de datum van de aanbieding, tenzij anders schriftelijk is vermeld.

8.2 De Adviseur behoudt zich het recht voor om een aanbieding op elk moment te wijzigen of in te trekken voordat deze door de Klant is aanvaard.

8.3 De aanvaarding van een aanbieding door de Klant dient schriftelijk te geschieden of via een andere wederzijds overeengekomen methode.

8.4 Zodra een aanbieding is aanvaard, vormt dit een bindende overeenkomst tussen de Adviseur en de Klant, onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst.

8.5 In het geval van tegenstrijdigheden tussen een aanvaarde aanbieding en de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

 

Algemene Voorwaarden CIRMCA FEB 2024

50.40 KB

 

 

 

Terms and Conditions for Advice and Consulting Services

Version February 2024

These terms and conditions (“Agreement”) govern the provision of advice and consulting services (the “Services”) by CIRMCA, a sole proprietorship registered in the Netherlands, Chamber of Commerce number: 65666925 (“Consultant”), to the client (“Client”) engaging the Services.

 

 1. Scope of Services

1.1 The Consultant agrees to provide the Services as described in the proposal or engagement letter provided to the Client.

1.2 The Services may include advice, recommendations, strategic planning, analysis, and other related activities, as agreed upon by both parties.

 

 1. Obligations of the Consultant

2.1 The Consultant will perform the Services with reasonable care, skill, and diligence, applying their professional expertise and experience.

2.2 The Consultant will maintain the confidentiality of all information provided by the Client, except where required by law or authorized by the Client.

2.3 The Consultant will complete the Services within the agreed-upon timeframe, unless otherwise agreed in writing.

 

 1. Obligations of the Client

3.1 The Client will cooperate with the Consultant, providing accurate and complete information necessary for the performance of the Services.

3.2 The Client will pay the Consultant the agreed-upon fees in a timely manner, as outlined in the proposal or engagement letter.

3.3 The Client acknowledges that the Consultant’s advice is based on the information provided by the Client, and the Consultant is not responsible for any consequences arising from inaccurate or incomplete information.

 

 1. Fees and Payment Terms

4.1 The Client will pay the Consultant the agreed-upon fees for the Services, as outlined in the proposal or engagement letter.

4.2 Payment terms will be specified in the proposal or engagement letter, and unless otherwise agreed, invoices are due within 14 days of the invoice date.

4.3 Late payments may be subject to interest charges and the Client will be responsible for any reasonable costs incurred by the Consultant in collecting overdue payments.

 

 1. Intellectual Property

5.1 Any intellectual property rights arising from the Services provided by the Consultant will remain the property of the Consultant unless otherwise agreed in writing.

5.2 The Client may use the Consultant’s deliverables solely for their internal business purposes and shall not reproduce, distribute, or disclose the deliverables to third parties without the Consultant’s prior written consent.

5.3 In the event of a breach of Clause 5.2 by the Client, the Client shall be liable to pay a penalty of € 25.000 to the Consultant, in addition to any other remedies available to the Consultant under applicable law.

 

 1. Limitation of Liability

6.1 The Consultant’s liability for any claims arising out of the Services provided will be limited to the fees paid by the Client for those particular Services.

6.2 The Consultant shall not be liable for any indirect, consequential, or incidental damages, including but not limited to loss of profits or business interruption.

 

 1. Termination

7.1 Either party may terminate this Agreement upon written notice if the other party commits a material breach of its obligations under this Agreement.

7.2 In the event of termination, the Client will pay the Consultant for all Services performed up to the termination date.

 

 1. Offers

8.1 Any offers or proposals provided by the Consultant to the Client are valid for a period of 14 days from the date of the offer, unless otherwise specified in writing.

8.2 The Consultant reserves the right to modify or withdraw an offer at any time before it has been accepted by the Client.

8.3 Acceptance of an offer by the Client shall be communicated in writing or by any other mutually agreed-upon method.

8.4 Once an offer has been accepted, it shall constitute a binding agreement between the Consultant and the Client, subject to the terms and conditions outlined in this Agreement.

8.5 In the event of any inconsistencies between an accepted offer and the terms and conditions of this Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.

 

 1. Governing Law and Jurisdiction

9.1 This Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands.

9.2 Any disputes arising out of or in connection with this Agreement will be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the Netherlands.

 

Terms & Conditions CIRMCA FEB 2024

57.78 KB

 

 

You cannot copy content of this page